“ تو اگر در طپش باغ خدا را ديدي، همت کن و بگو ماهيها حوضشان بي آب است
— سهراب سپهری

posted : Sunday, June 28th, 2009